1. Ste tu:
  2. Všetky práce celosvetovo
  3. Gigajob Slovensko
  4. Podmienky používania pre zamestnávateľov, prácu hľadajúcich a recruiterov.
 
 

naše podmienky používania

Prečítajte si podmienky používania a účasti

Tieto ustanovenia tu musíme zverejniť a vy s nimi musíte súhlasiť. Pred používaním našich služieb si ich musíte prečítať, pochopiť a súhlasiť s podmienkami.

Máme dve rôzne verzie ustanovení.

Nasledujúce "podmienky používania" sú zakaždým platné, keď navštívite Gigajob.com.
 
Všeobecné používateľské podmienky
(Verzia 1.3 zo dňa 10.12.2006)
1. Všeobecné
Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (ďalej len: "Netzmarkt") so sídlom v Erlangene/Bavorsku umožňuje pozorovateľom (ďalej len: "používateľom") bezplatne zverejniť vlastné príspevky potom, čo plne a neodvoľatelne súhlasili s nasledujúcimi účastnickými podmienkami. Týmto sa používatelia stávajú "účastníkmi" internetových ponúk. Ak sa chcete stať účastníkom, musíte akceptovať nasledujúce pravidlá.
2. Podmienky používania
Účastník si prečítal a plne súhlasí s uvedenými Všeobecnými používateľskými podmienkami v rámci tejto internetovej ponuky.
3. Výhrada služieb
Netzmarkt si vyhradzuje právo, kedykoľvek bez udania dôvodu príspevok ľubovoľného druhu alebo jeho časť na prechodnú dobu alebo natrvalo zablokovať, vymazať, prípadne používanie tejto internetovej ponuky plno alebo čiastočne zrušiť. Účastník súhlasí neodvolatelne s týmto právom spoločnosti Netzmarkt. Okrem toho sa účastník vzdáva práva voči Netzmarktu na napadnutie rozhodnutia o povolení/nepovolení príspevkov a účastníkov a rovnako tak i uplatnenie nároku, ktorý majú právny základ v uskutočnení tejto výhrady služieb.
4. Právna zodpovednosť
Netzmarkt nemôže už na základe veľkého počtu jednotlivých príspevkov účastníkov (údaje, texty, software, zvukové záznamy, fotografie, grafiky, videá a ďalšie materiály) kontrolovať a obsahovo preverovať. Preto Netzmarkt tiež odmieta akúkoľvek právnu zodpovednosť za príspevky účastníkov. Týmto účastník nesie všeobecnú právnu zodpovednosť za svoje príspevky, ktoré boli zverejnené alebo v rámci Netzmarkt-infraštruktúry privátne sprostredkované, a vylučuje Netzmarkt a/alebo jeho jednateľov z ručenia voči tretím osobám, ktorích práva by boli porušené prostredníctvom príspevku účastníka.
Účastník se zaväzuje k dodržaniu všetkých platných právnych predpisov a k nahradeniu škody spoločnosti Netzmarkt, ktorá by vznikla ich prípadným nedodržaním. Mimo iné sa účastník predovšetkým zaväzuje k dôkladnému preskúmaniu svojich príspevkov, aby neboli v rozpore s ustanoveniami autorských práv, o ochranných známkach, o patientoch, o právach hospodárskej sútaže, o osobných právach alebo o zodpovednosti za výrobky.
Vzhľadom k možným škodám na imidži spoločnosti je Netzmarkt obzvlášť citlivý voči príspevkom, ktoré porušujú následujúce právne normy: pornografia, štvanie ľudí, urážka na cti, ohováranie a nahováranie k trestným činom. V prípade, že účastník bude právne odsúdený za porušenie právnych noriem svojim príspevkom, zaväzuje sa už teraz k náhrade vzniknutých škôd spoločnosti Netzmarkt
Účastník preberá plnú zodpovednosť za to, že jeho príspevky, hypertextové odkazy a odkazy na webové stránky tretích osôb týmto predpisom plne zodpovedajú.
5. Kvalita príspevkov
Účastník sa zaväzuje k tomu, že jeho príspevky neporušujú práva tretích osôb. Ďalej sa zaväzuje k tomu, že uvádza pravdivé, úplné, aktuálne a riadné informácie a že sa zdrží akýchkoľvek urážok a hrubých výrazov. Ďalej je účastníkovi zakázané uviesť vo svojich príspevkoch vlastnú reklamu alebo reklamu tretím osobám a zneužívať svoju účasť k akémukoľvek druhu podnikateľskej činnosti.
6. Zmena príspevkov
Netzmarkt si podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo na zmenu, skrátenie, doplnenie príspevku alebo na vymazanie príspevku účastníka. Účastník už teraz potvrdzuje, že je s týmto oboznámený, a predáva v plnej miere právo spoločnosti Netzmarkt na nutné prepracovanie jeho príspevkov.
7. Publikovanie príspevkov
Účastník potvrdzuje, že je jediným vlastníkom všetkých práv na svoje príspevky. Za účeľom zverejnenia svojich príspevkov prenáša účastník svoje práva s časovým a priestorovým obmedzením na Netzmarkt v takej miere, ako je to vôbec z hľadiska platného práva dovolené. Netzmarkt prijíma toto prenesenie práva. Využitie zo strany Netzmarkt zahrňuje okrem publikovania príspevkov v tejto a iných internetových ponukách také zverejnenie vo forme informačných bulletinov, v tlačových médiách, v software a iných druhov médií. Zverejnením vlastných príspevkov používateľovi nevzniká v žiadnom prípade používateľovi voči Netzmarktu nárok na odmenu (ako napr. honorár, licenčný poplatok, náhrada osobných výdajov atď.)
Netzmarkt má možnosť umiestniť príspevky používateľov v ľubovolnej redakčnej súvislosti. Netzmakt nie je povinný k ochrane práva, ktoré pramení z autorského práva používateľa.
8. Vymazanie príspevkov
Ak chce používateľ po publikovaní príspevku spraviť zmenu alebo vymazať príspevok, je povinný použiť k tomu ponúkané webové správne rozhranie. Nárok na vymazanie alebo zmenu nevzniká v prípade zdelenia inými cestami (e-mail, telefonát, fax, atď.) Úspešné vymazanie alebo zmena príspevku vstupuje do platnosti s určitou časovou dobou a sa objaví najskôr v príslušnej internetovej ponuke. Pokiaľ niekto tretí (pr. vyhľadávače, internetové katalógy, trhoví partneri Netzmarkt, tlačové publikácie atď.) prevzal rovnako príspevok, odmietá Netzmarkt zodpovednosť a tiež akékoľvek záruky na spoluprácu pri žiadaní tretej osoby o vymazanie alebo zmenu a to i v prípade, že použitie príspevku sa uskutočnilo na základe súhlasu Netzmarktu.
9. Zneužitie treťou osobou
Zverejnením príspevku na internete môžu byť všetky príspevky používateľa (alebo jednotlivé časti z nich) stiahnuté inými používateľmi a ďalej rozširované alebo k určitým bližšie neurčeným účeľom zneužité. Za toto dôrazne nepreberá Netzmarkt zodpovednosť. V prípade takého zneužitia príspevku treťou osobou sa používateľ už teraz zaväzuje k tomu, že nebude uplatňovať žiadne nároky voči Netzmarktu alebo jeho konateľom.
10. Dôveryhodnosť
Účastník sa zaväzuje diskrétne zachádzať so svojim používateľským menom a heslom a nedávať ho tretím osobám. V prípade podozrenia zo zneužitia prístupových dát je účastník povinný toto oznámiť u Netzmarktu. Účastník je povinný sa po každom použití odhlásiť, hlavne ak používajú rovnaký počítač ďalšie osoby.
11. Ručenie voči tretím osobám
V prípade porušenia týchto Všeobecných používateľských podmienok zbavuje používateľ Netzmarkt a jeho konateľov na prvé požiadanie akýchkoľvek nárokov tretích osôb.
12. Ručenie v zmluvnom vzťahu
Ak účastník poruší ustanovenia týchto Všeobecných používateľských podmienok, je povinný nahradiť škodu spoločnosti Netzmarkt.
Netzmarkt nepreberá zodpovednosť za straty a škody, ktoré vzniknú nedodržaním Všeobecných používateľských podmienok alebo Všeobecných podmienok používania.
Netzmarkt ručí používateľovi najvyššie do čiastky, ktorú používateľ spoločnosti Netzmarkt v posledných 24 mesiacoch pred udalosťou, z ktorej vyplýva ručenie, zaplatil za požadovaný servis.
Týmto obmedzením ručenia nie sú dotknuté zákonné ustanovenia ublíženia na zdraví, živote a veľkého zadĺženia.
13. Uloženie prevádzkových dát
Účastník prehlasuje, že súhlasí s tým, že spoločnosť Netzmarkt uloží prevádzkové údaje (tým sú myslené napr. IP adresy, dátum, čas), pod ktorými bol príspevok sprostredkovaný. Ak tretia osoba bude uplatňovať voči Netzmarkt, že bolo porušené jej právo určitým príspevkom, oprávňuje účastník Netzmarkt už teraz ku zhliadnutiu týchto prevádzkových údajov tretej osobe na jej vyžiadanie.
14. Ochrana údajov
Účastník je týmto informovaný o tom, že Netzmarkt uloží jeho adresu v strojom spracovateľnej podobe a údaje zo zmluvy strojovo spracuje. Ak je možno v rámci internetovej ponuky pripojiť ďalšie osobné alebo obchodné údaje ( e-mailová adresa, meno, adresa), je zdelenie týchto údajov zo strany účastníka čisto na dobrovoľnej báze.
Netzmarkt nakladá dôverne s údajmi účastníkov, ale i tak však nemôže vylúčiť, že tieto údaje možu byť vďaka chybným funkciám, technickým poruchám alebo hackerom nájdené, zmenené alebo vymazané. Netzmarkt nie je povinný akékoľvek údaje ukladať a archivovať. Netzmarkt neručí za spätne získanie týchto údajov.
15. Záverečné ustanovenie
V prípade, že niektoré ustanovenie týchto podmienok odporuje platnému právu, zostávajú ostatné podmienky nedotknuté. Neplatné podmienky sú podľa možnosti nahradené platnými podmienkami, ktoré zodpovedajú požadovanému ekonomickému a právnemu účelu
 

 

Ak chcete zverejniť Váš vlastný kontakt na Gigajobu, musíte tiež súhlasiť s podmienkami používania , pred tým ako môžete zverejniť Vaše inzeráty.
 
Všeobecné podmienky používania
(verzia 1.0 zo dňa 8.10.2004)
1. Všeobecné
Táto internetová ponuka je publikovaná spoločnosťou Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (ďalej len skrátene: "Netzmarkt") so sídlom v Erlangene/Bavorsku. Predpokladom je, že pozorovateľ (ďalej len: "používateľ") pre využívanie internetovej ponuky Netzmarkt akceptuje nasledujúce podmienky v plnej výške. Pri využívaní určitých služieb môžu k týmto podmienkam dodatočne pribudnúť ešte ďalšie/odlišné podmienky.Na ne budete prípadne pred používaním týchto služieb upozornený. Pri používaní tejto internetovej ponuky uznávate platnosť týchto Všeobecných podmienok používania. Ak nechcete akceptovať tieto podmienky, nesmiete používať túto internetovú ponuku.
2. Výhrada služieb
Akonáhle používateľ sleduje túto internetovú ponuku, bez toho aby zaplatil spoločnosti Netzmarkt, vzdáva sa automaticky uplatnenia nároku na akékoľvek služby Netzmarktu. Netzmarkt si vyhradzuje právo všetky nezaplatené služby kedykoľvek a bez oznámení úplne alebo čiastočne zmeniť, vymazať, rozšíriť alebo prenastaviť. Nevzniká tým žiadny nárok zo strany používateľa na používanie alebo dostupnosť služieb, pokiaľ neuzavrie platnú zmluvu s Netzmarktom, v ktorej mu Netzmarkt za poplatok určite služby zaistí.
3. Neposkytnutie služieb
Netzmarkt nahradí používateľovi straty/škody vzniknuté neposkytnutím služieb maximálne do čiastky, ktorú používateľ zaplatil spoločnosti Netzmarkt behom posledných 24 mesiacov pred neposkytnutím objednanej služby . Toto platí len pri neposkytnutí tých služieb, ktoré sa Netzmarkt za poplatok zmluvne zaviazal poskytovať používateľovi.
4. Ručenie
Netzmarkt nepreberá v žiadnom prípade ručenie za informácie sprostredkované cez jeho infraštruktúru. Hlavne sa jedná o úplnosť, správnosť, aktualizáciu informácií a za porušenie práv tretích osôb. Nároky za ručenie voči Netzmarkt, ktoré vznikli používaním alebo nemožnosťou používania ponúkaných obsahov (napríklad chybnými alebo neúplnými informáciami), sú v zásade vylúčené, pokiaľ nie sú predložené spoločnosti Netzmarkt žiadne preukázané, úmyselné alebo hrubo porušujúce obvinenia. Toto platí i pre možné následné škody, ktoré vzniknú používateľovi sledovaním tejto internetovej ponuky. Bezpečnosť dátových sietí, na ktorých Netzmarkt zverejňuje jednotlivé obsahy, je obmedzená. Netzmarkt preto nemôže prevziať zodpovednosť za chyby, ktoré sa prejavia v systéme, u iných používateľov systému alebo u samotného používateľa. Používateľ sa preto vzdáva uplatnenia nároku voči Netzmarktu, keď nedodržanie povinností raz zo strán presahuje zmluvný právny rámec. Predovšetkým sa používateľ vzdáva nároku na náhradu škody voči Netzmarktu, ktoré spôsobili tzv. počítačové vírusi (trojské kone, exploit atď). Týmto obmedzeným ručením nie sú dotknuté zákonné ustanovenia ublíženia na zdraví, živote a veľkého zadĺženia.
5. Odkazy
Za hypertextové odkazy na vlastných stránkach, ktoré odkazujú na webové stránky tretích osôb, nepreberá Netzmarkt zodpovednosť. Netzmarkt sa dôrazne distancuje od všetkých obsahov a príspevkov na takéto ponuky tretích osôb. Používateľ sa neodvoľatelne vzdáva toho, že by si uplatňoval odpovednosť voči Netzmarktu za ilegálne, zavádzajúce, nesprávne a neúplné obsahy na odkazujúcich webových stránkach.
6. Autorské práva a ochranné známky
Všetky zmienené ochranné známky (napr. označenie produktu, meno spoločnosti) prináležia do vlastníctva majiteľa a budú zmienené v rámci tejto internetovej ponuky výlučne k informačnému účelu, samotné zmienenie ochrannej známky nevedie k tomu, že daná ochranná známka podlieha právnej ochrane tretích osôb
7. Príspevky tretích osôb
Obsah tejto internetovej ponuky pozostáva z velkej časti z príspevkov tretích osôb (napr. texty a obrázky), ktoré Netzmarkt väčšinou publikuje zdarma (napr. inzeráty ostatných používateľov). Netzmarkt nie je schopný príspevky tretích osôb kompletne skontrolovať a obsahovo preskúmať. Preto nepreberá Netzmark žiadnu zodpovednosť za obsah, správnosť, vhodnosť a formu publikovaných príspevkou tretích osôb. Používateľ je vedomý toho, že príspevky uvedené v tejto internetovej ponuke nesmú byť v žiadnom prípade ponižujúce, urážlivé alebo iným spôsobom napádajúce. V prípade, že príspevok bude narušovať práva tretích osôb, zaväzuje sa používateľ právne postupovať výlučne proti tomu, kto právo porušil, (to znamená proti autorovi daného príspevku) a nie proti Netzmarktu.
8. Ochrana údajov
Táto internetová ponuka vrátane jej častí (tiež k tomu náležajúcich Databánk) je autorsky chránená a určená pre individuálnu, súkromnú potrebu. Každé využitie nad tento rámec, obzvlášť prevziatie do intranetovej alebo internetovej ponuky, predstavuje porušenie práva, ktoré je spojené s náhradou škody a trestným stíhaním. Každé komerčné využitie príspevku, údajov a grafického stvárnenia je bez písomného súhlasu Netzmarktu neprípustné. Toto platí tiež pre kopírovanie, prekladanie, ukladanie alebo spracovanie v elektronických systémoch.
9. Vylúčenie zodpovednosti
Používanie tejto internetovej ponuky prebieha na vlastné riziko používateľa. Služby sú ponúkané spoločnosťou Netzmarkt v závislosti na dostupnosti. Netzmarkt nezaručuje, že služby sú vždy k dispozícii v akúkoľvek dobu bez prerušenia, časovo odpovedajúce, bezpečné a bezchybné. Obzvlášť nepreberá Netzmarkt ručenie za správnosť a spoľahlivosť informácií obdržaných prostredníctvom internetovej ponuky a za to, že kvalita obdržaného tovaru, služieb alebo informácií v súvislosti s touto internetovou ponukou bude zodpovedať očakávaniam používateľa. Sťahovanie a získavanie príspevkov v súvislosti s touto internetovou ponukou prebieha na vlastné riziko používateľa. On sám je zodpovedný za škody spôsobené na počítačovom systéme alebo iných technických prístrojoch, za stratu dát alebo iné škody vzniknuté stiahnutím príspevkov alebo inými transakciami v súvislosti s touto internetovou ponukou. Rady a informácie, ktoré používateľ obdrží s touto internetovou ponukou, nie sú základom pre poskytnutie záruky spoločnosťou Netzmarkt, pokiaľ toto nie je vyslovene zjednané.
10. Záverečné ustanovenia
V prípade, že niektoré ustanovenia týchto podmienok používania odporujú platnému právu, zostávajú ostatné podmienky nedotknuté. Neplatné podmienky sú podľa možnosti nahradené platnými podmienkami, ktoré zodpovedajú požadovanému ekonomickému a právnemu účeľu.
 
 
Poučenie o odvolaní sa
Odvolať sa za objednávku platených služieb Gigajobu

Máte právo, počas 14 dní bez udania dôvodu zrušiť zmluvu s Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG. Doba na anulovanie je 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Na zrušenie nás musíte prostredníctvom jednoznačného prehlásenia (napr. poštou, faxom alebo e-mailom)informovať o Vašom rozhodnutí zmluvu zrušiť.

Na zaručenie doby odvolania sa stačí, ak zašlete prehlásenie o uplatnení doby odvolania pred uplynutím lehoty.
Následky odvolania sa

Ak zmluvu zrušíte, musíme Vám všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy sme Vaše prehlásenie o odvolaní sa obdržali.Na vrátenie peňazí bude použitá tá istá platobná metóda, akou bola pôvodná transakcia uskutočnená,ak s Vami nebolo dohodnuté inak; v žiadnom prípade od Vás nebudeme za to chcieť žiadne odškodné.

Ak ste požadovali, aby využívanie služieb začalo už počas doby, kedy sa bolo možné odvolať, tak nám musíte zaplatiť primeranú cenu zodpovedajúcu využívaniu služieb do doby, kedy ste nás požiadali o anulovanie zmluvy. Suma zodpovedá Vašim využitým službám v porovnaní s celkovou sumou za využité služby uvedené v zmluve.
 
Uvedené ustanovenia sú právne texty a nie sú vždy ľahko zrozumiteľné. Napriek tomu sú dôležité a pre Vás zaväzujúce. Takže prosím prečítajte si ich dôkladne. Zhotovili sme pre Vás niekoľko iných stránok. Tam vysvetľujeme zjednodušene, ako používať Gigajob najlepšie. Tieto stránky sú ale len na to, aby Vám pomohli. V prípade, že ustanovenie nesúhlasí s právnymi ustanoveniami, tak platí vždy právne ustanovenie. Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Gigajob pre uchádzačov
pomoc: FAQ pre ľudí hľadajúcich prácu

Gigajob pre zamestnávateľov
podmienky pre inzeráty
pomoc: FAQ pre zamestnávateľov

Gigajob pre personalistov
pomoc: FAQ pre náborárov